Giá

đ  –  đ

  • 19700000đ
  • 60900000đ
Nhu cầu sử dụng
Tình trạng
Year
CPU
RAM
Storage
Màn hình

MacBook Pro 2022-M2

Cấu hình :

Apple M2 MAX ( 12-core CPU, 30-core GPU ) 32GB 512GB Apple M2 Pro (12 CPU - 19 GPU) 16GB 512GB Apple M2 Pro (12 CPU - 19 GPU) 32GB 1TB
Nhu cầu sử dụngBusiness, Thiết kế đồ họa, van phong CPU: Apple M2 Pro RAM: 16GB

Cấu hình :

Apple M2 (8 CPU - 10 GPU) 8GB 256GB Apple M2 (8 CPU - 10 GPU) 24GB 1TB Apple M2 (8 CPU - 10 GPU) 16GB 256GB Apple M2 (8 CPU - 10 GPU) 16GB 512GB Apple M2 (8 CPU - 10 GPU) 16GB 1TB
Nhu cầu sử dụngvan phong, Thiết kế đồ họa CPU: Apple M2 RAM: 8GB

Cấu hình :

Apple M2 (8 CPU - 10 GPU) 8GB 256GB Apple M2 (8 CPU - 10 GPU) 24GB 1TB Apple M2 (8 CPU - 10 GPU) 8GB 512GB Apple M2 (8 CPU - 10 GPU) 16GB 256GB Apple M2 (8 CPU - 10 GPU) 16GB 512GB Apple M2 (8 CPU - 10 GPU) 16GB 1TB
Nhu cầu sử dụngThiết kế đồ họa, van phong CPU: Apple M2 RAM: 8GB

Cấu hình :

Apple M2 (8 CPU - 8 GPU) 8GB 256GB Apple M2 (8 CPU - 8 GPU) 16GB 256GB Apple M2 (8 CPU - 8 GPU) 24GB 256GB Apple M2 (8 CPU - 10 GPU) 8GB 512GB Apple M2 (8 CPU - 10 GPU) 16GB 512GB Apple M2 (8 CPU - 10 GPU) 16GB 1TB
Nhu cầu sử dụngvan phong, Thiết kế đồ họa CPU: Apple M2 RAM: 8GB

Cấu hình :

Apple M2 (8 CPU - 8 GPU) 8GB 256GB
Nhu cầu sử dụngvan phong, Thiết kế đồ họa CPU: Apple M2 RAM: 8GB

Cấu hình :

Apple M2 (8 CPU - 8 GPU) 8GB 256GB Apple M2 (8 CPU - 8 GPU) 16GB 512GB Apple M2 (8 CPU - 8 GPU) 16GB 256GB Apple M2 (8 CPU - 10 GPU) 16GB 512GB
Nhu cầu sử dụngThiết kế đồ họa, van phong CPU: Apple M2 RAM: 8GB

Cấu hình :

Apple M2 MAX (12 CPU - 30 GPU) 32GB 1TB Apple M2 Pro (12 CPU - 19 GPU) 16GB 512GB Apple M2 Pro (12 CPU - 19 GPU) 32GB 1TB Apple M2 MAX (12 CPU - 30 GPU) 32GB 512GB
Nhu cầu sử dụngBusiness, Thiết kế đồ họa, van phong CPU: Apple M2 Pro RAM: 16GB

Cấu hình :

Apple M2 Pro (12 CPU - 19 GPU) 16GB 1TB
Nhu cầu sử dụngBusiness, Thiết kế đồ họa, van phong CPU: Apple M2 Pro RAM: 16GB

Cấu hình :

Apple M2 Pro (12 CPU - 19 GPU) 16GB 512GB Apple M2 Pro (12 CPU - 19 GPU) 32GB 1TB
Nhu cầu sử dụngBusiness, Thiết kế đồ họa, van phong CPU: Apple M2 Pro RAM: 16GB

Cấu hình :

Apple M2 Pro (10 CPU - 16 GPU) 16GB 512GB Apple M2 Pro (10 CPU - 16 GPU) 32GB 512GB Apple M2 Pro (12 CPU - 30 GPU) 32GB 1TB
Nhu cầu sử dụngvan phong, Thiết kế đồ họa, Business CPU: Apple M2 Pro RAM: 16GB

Cấu hình :

Apple M2 Pro (12 CPU - 19 GPU) 16GB 1TB Apple M2 Pro (10 CPU - 16 GPU) 32GB 1TB
Nhu cầu sử dụngBusiness, van phong, Thiết kế đồ họa CPU: Apple M2 Pro RAM: 16GB

Cấu hình :

Apple M2 8GB 256G Apple M2 16GB 256GB Apple M2 16GB 512GB Apple M2 24GB 512GB
Nhu cầu sử dụngvan phong, Business, Thiết kế đồ họa CPU: Apple M2 RAM: 8GB

Cấu hình :

Apple M2 8GB 256G Apple M2 8GB 512GB Apple M2 16GB 256GB Apple M2 16GB 512GB Apple M2 24GB 1TB
Nhu cầu sử dụngThiết kế đồ họa, Business, van phong CPU: Apple M2 RAM: 8GB