Giá

đ  –  đ

  • 19700000đ
  • 46500000đ
Nhu cầu sử dụng
Tình trạng
Year
CPU
RAM
Storage
Màn hình

Macbook Air 2022-M2

Cấu hình :

Apple M2 (8 CPU - 10 GPU) 8GB 256GB Apple M2 (8 CPU - 10 GPU) 24GB 1TB Apple M2 (8 CPU - 10 GPU) 16GB 256GB Apple M2 (8 CPU - 10 GPU) 16GB 512GB Apple M2 (8 CPU - 10 GPU) 16GB 1TB
Nhu cầu sử dụngThiết kế đồ họa, Văn phòng CPU: Apple M2 RAM: 8GB

Cấu hình :

Apple M2 (8 CPU - 10 GPU) 8GB 256GB Apple M2 (8 CPU - 10 GPU) 24GB 1TB Apple M2 (8 CPU - 10 GPU) 8GB 512GB Apple M2 (8 CPU - 10 GPU) 16GB 256GB Apple M2 (8 CPU - 10 GPU) 16GB 512GB Apple M2 (8 CPU - 10 GPU) 16GB 1TB
Nhu cầu sử dụngThiết kế đồ họa, Văn phòng CPU: Apple M2 RAM: 8GB

Cấu hình :

Apple M2 (8 CPU - 8 GPU) 8GB 256GB Apple M2 (8 CPU - 8 GPU) 16GB 256GB Apple M2 (8 CPU - 8 GPU) 24GB 256GB Apple M2 (8 CPU - 10 GPU) 8GB 512GB Apple M2 (8 CPU - 10 GPU) 16GB 512GB Apple M2 (8 CPU - 10 GPU) 16GB 1TB
Nhu cầu sử dụngThiết kế đồ họa, Văn phòng CPU: Apple M2 RAM: 8GB

Cấu hình :

Apple M2 (8 CPU - 8 GPU) 8GB 256GB
Nhu cầu sử dụngVăn phòng, Thiết kế đồ họa CPU: Apple M2 RAM: 8GB

Cấu hình :

Apple M2 (8 CPU - 8 GPU) 8GB 256GB Apple M2 (8 CPU - 8 GPU) 16GB 512GB Apple M2 (8 CPU - 8 GPU) 16GB 256GB Apple M2 (8 CPU - 10 GPU) 16GB 512GB
Nhu cầu sử dụngThiết kế đồ họa, Văn phòng CPU: Apple M2 RAM: 8GB