Danh mục sản phẩm Danh mục sản phẩm

Ram For Macbook

1.700.000 đ 3.500.000 đ

Tương thích với các hệ thống Mac

Đáp ứng hoặc vượt quá yêu cầu chất lượng của Apple và là Apple Certified

Xem văn bản dưới đây để biết khả năng tương thích

Dễ dàng cài đặt